English  Deutsch  Espanol  Francais  Italiano  Nederlands  Portugues 
Algemene voorwaarden  

Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Asia Shopping 


 

  
Artikel.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Asia Shopping  en een koper waarop Asia Shopping  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
 
Artikel 1.Klant gegevens

1. Asia Shopping  zal de gegevens van de koper adres, e-mail, creditcard nooit te beschikking stellen aan derde.

2. Uitzondering op lid 1 is de gegevens die nodig zijn voor aflevering van de producten.

3. De koper kan Asia Shopping  per fax of e-mail altijd de opdracht geven om na de verzending zijn gegevens te laten verwijderen.


Artikel 2. Offertes
 
1. Offertes van Asia Shopping  zijn vrijblijvend en indien de vervalperiode niet is gespecificeerd, vervallen uiterlijk 21 dagen na de datum van de offertes. 
 
2. In offertes van Asia Shopping  genoemde levertijden en andere voor door Asia Shopping  te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 
3. Door Asia Shopping  opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd exclusief, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 

Artikel 3. Levering
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering uit eigen voorraad.
 
2. Al onze producten worden gratis per Priority Air mail verzonden. Ook zult U voor Uw product moeten tekenen ( aangetekend ). Mocht U Uw product niet op tijd in ontvangst nemen zodat deze terug gestuurd wordt naar ons, zullen wij de producten nadat U de verschuldigde verzendkosten aan ons heeft betaald wederom de producten verzenden.

 
Artikel 4. Levertijd
 
1. Door Asia Shopping  opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
 
2. Als een product niet in voorraad zullen wij U een levertijd bij benadering aanbieden.
 
3. De door Asia Shopping  opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn en de betaling is ontvangen.
 
Artikel 5. Deelleveringen
 
Het is Asia Shopping  toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit kan voorkomen bij grote bestelling of producten niet samen verpakt kunnen worden.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
 
1. Een overeenkomst tussen Asia Shopping  en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Asia Shopping  omstandigheden ter kennis komen die  AsiaShopping  goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 
Indien de betaling niet binnen 10 dagen voldaan is door overschrijving of betaling met creditcard ( Paypal )

Asia Shopping  mag de koop ook ontbinden als het product onverwachts niet op voorraad is of het product niet meer is te verkrijgen.
 

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
 
1. De koper dient de gekochte zaken bij, of binnen 3 uur na aflevering te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;
 
b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;
 
c. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit onmiddellijk per fax of mail te melden. 
 
3. Zaken kunnen slechts worden geretourneerd na toestemming van Asia Shopping . De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
 
 
Artikel 8. Prijs
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 
- in Euro’s
- exclusief invoerrechten
- exclusief VAT ( 10.5% Export Belasting in Thailand )
- exclusief heffingen van overheidswege in Nederland
 
 
Artikel 9. Betaling
 
1. De betaling dient altijd vooraf te geschieden en binnen 21 dagen. Uitzonderingen kunnen en zullen wij niet maken.
 
2. De betalingen die wij accepteren zijn:

bankoverschrijving naar een Nederlandse bank
betaling met Uw creditcard via Paypal
Western Union

3. De wijze van betaling kunt U in de bestelling aangeven. 
 
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 
Asia Shopping  is tegen de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
 
1. Asia Shopping  is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Asia Shopping  of haar ondergeschikten;
 
2. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Asia Shopping  aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Asia Shopping  beperkt tot de factuurwaarde van de transactie verminderd met de inkoopwaarde en de transportkosten.

3. Asia Shopping  is niet aansprakelijk als het product verloren is gegaan of beschadigd is geraakt tijdens de verzending.